Vision / Mission

 Vision

เป็นผู้นำด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัล ภายในปี พ.ศ.2561

banner01

 

 Mission

สรรหา พัฒนา และเผยแพร่ทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย
และการบริการวิชาการ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย