eJournal

วารสารหาดใหญ่วิชาการ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 

วารสารสงขลานครินทร์ฉบับ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

 

วารสารนักบริหาร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

วารสารเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

 

วารสารมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา

 

วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

วารสารดำรงราชานุภาพ
สถาบันดำรงราชานุภาพ

 

วารสารวิจัยทางการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มศว.

 

An Online Journal of Education
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วารสารไทย
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์แห่งชาติ

 

วารสารนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยธนบุรี