การอบรมหลักสูตร “Trend _ Idea การพัฒนาสื่อโฆษณา สื่อออนไลน์” โดย ผศ.สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ

วันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม U-301