ประชุมเพื่อรับนโยบายของมหาวิทยาลัย ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2/2560

วันที่ 9 มกราคม 2561 ณ Blue Ocean Hall อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่