กิจกรรม “การทำงานเป็นทีม สู่ความสำเร็จขององค์กร”

วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้อง Port De Biz อาคารคณะบริหารธุรกิจ