“หนังสือที่อยากอ่าน”

ดี เล่มไหนน่าอ่าน ผู้ใช้บริการสามารถสแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อกรอกข้อมูลได้ทันที !
📌หมายเหตุ : ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้บริหารห้องสมุดและบรรณารักษ์ในการจัดซื้อหนังสือ
📲https://forms.gle/rxYttJq42STYmQ3q8S__2654214