ฐานข้อมูลบริการฟรี
(Free Online Databases)

เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ที่รวบรวมจัดให้บริการบนเว็บไซต์ของศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งให้ข้อมูลตั้งแต่รายการบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา


ฐานข้อมูล ERIC
จัดทำโดย Institute of Education Sciences (IES) เป็นฐาน ข้อมูลที่เกี่ยวกับบทความทางวิชาการและบทความทางการศึก ษา เป็นระบบออนไลน์ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าไปทำการคนหา ข้อมูล ซึ่งมีมากกว่า 1.1 ล้านหัวเรื่องในบรรณานุกรม และม ีบทความมากกว่า 107,000 บทความ


ฐานข้อมูล AIS
จัดทำโดย Association for Information Systems เป็นฐาน ข้อมูลเกี่ยวกับบทความทางวิชาการทางด้านระบบสารสนเทศ และเทคโนโลยี


ฐานข้อมูล ScienceDirect
ฐานข้อมูล ScienceDirect คือ ระบบสืบค้นบทความวารสาร สาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ จำนวนกว่า 1,800 ชื่อ ของสำนักพิมพ์ Elsevier Science, Academic Press และสำนักพิมพ์อื่นๆ รวมทั้งวารสาร Reviews (Trends & Current Opinion) จำนวนกว่า 6.2 ล้านระเบียน


Directory of Open Access Journals
ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มทุกสาขาวิชา มากกว่า 2700 รายชื่อ


OhioLINK ETD Center
(Electronic Theses and Dissertations) รวบรวมวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์


PSU Knowledge Bank
ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ หนังสือ ตำรา และเอกสารอื่น ๆ ที่จัดทำขึ้นโดยบุคลากรของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทั้ง 5 วิทยาเขต


ฐานข้อมูล ACM
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ


ฐานข้อมูล SWU OPAC
ค้นหาข้อมูล วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Thai Digital Collection
เป็นโครงการหนึ่งของ ThaiLIS มีเป้าหมายเพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งเป็นเอกสารฉบับเต็มของ รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ในการเข้าใช้บริการนั้น จะต้องเข้าใช้งาน จากคอมพิวเตอร์ ภายในห้องสมุดสมาชิก