ฐานข้อมูลที่บอกรับ
(Subscribed Online Databases)

            เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ที่รวบรวมจัดให้บริการบนเว็บไซต์ของศูนย์การเรียนรู้ดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งให้ข้อมูลตั้งแต่รายการบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา

Academic Search Premier
ฐานข้อมูลสหสาขาวิชา เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชา มีข้อมูลบท ความวารสารฉบับเต็ม จากวารสารมากกว่า 4600 ชื่อ

Computer & Applied Sciences Complete
ครอบคลุมขอบเขตการวิจัยและการพัฒนาในสาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ CASC มีการจัดดัชนี และ สาระสังเขปของวารสารเชิงวิชาการ และแหล่งอ้างอิงอื่นๆจากราย
การทรัพยากรอันหลากหลายมากกว่า 2,000รายการ นอกจากนี้
ยังให้บริการข้อมูลฉบับเต็มของวารสารอีกกว่า 950 ฉบับ

Education Research Complete
เป็นแหล่งทรัพยากรออนไลน์ที่น่าเชื่อถือสำหรับงานวิจัยด้าน การศึกษาโดยครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาในทุกระดับ ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงการศึกษาระดับที่สูงขึ้น และความชำนาญ พิเศษทางการศึกษาทั้งหมด เช่น การศึกษาแบบพหุภาษา สุขศึกษาและการทดสอบ ให้บริการดัชนีและสาระสังเขปของ วารสารกว่า2,100 รายการ ตลอดจนวารสารฉบับเต็มกว่า 1,200 รายการและรวมไปถึงหนังสือและบทความเฉพาะเรื่อง อีกเกือบ 500

 

Business Source Complete
ซึ่งเป็น ฐานข้อมูลวิชาการทางด้านธุรกิจที่ดีที่สุดของโลก: ประกอบไปด้วยแหล่งข้อมูลทางธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่าทุกๆฐานข้อมูล มีเนื้อหาวารสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจชั้นนำของโลกมากที่สุด ข้อมูลดัชนีและสาระสังเขปของวารสารในฐานข้อมูลBusiness Source Complete ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1886 วารสารฉบับเต็มมากกว่า 3,800 ชื่อเรื่อง การจัดอันดับของวารสารมีการชี้ให้เห็นว่าวารสารในฐานข้อมูล Business Source Complete เป็นวารสารชั้นนำในทุกๆสาขาของธุรกิจ รวมถึงการตลาด, การจัดการ, ระบบสารสนเทศ, หลักการตลาด, การบัญชี

Political Science Complete
ทรัพยากรที่โดดเด่นสำหรับการเข้าถึงทางการเมืองวาทกรรม ฐานข้อมูลนี้ครอบคลุมหัวข้อทางการเมืองที่มีความสำคัญทั่วโลก สะท้อนให้เห็นถึงโลกาภิวัตน์ของวาทกรรมทางการเมืองร่วมสมัย ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับนักศึกษานักวิจัยและสถาบันรัฐบาล ครอบคลุมวารสารวิชาการติดอันดับหลายชื่อเรื่องซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์

eBook Academic Collection (ทดลองใช้งาน)

ซึ่งเป็นแพคเกจ eBooks เพื่อการบอกรับเป็นสมาชิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีรายชื่อ eBooks ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทุกคณะทางการศึกษา ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการที่มีเกี่ยวข้องกับความต้องการในการทำงานวิจัยของผู้ใช้อันเนื่องมาจากขนาด ความกว้างขวางและครอบคลุมของข้อมูลที่มีในคอลเลคชั่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมและอื่น ๆ อีกมากมาย eBooks จำนวนมากกว่า 140,000 รายชื่อถูกรวบรวมไว้ในแพคเกจนี้ ทุกรายชื่อผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ไม่จำกัดจำนวน และยิ่งไปกว่านั้นจะมีการเพิ่มรายชื่อใหม่ๆเข้าไปแพคเกจทุกเดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ

Harvard Business Video