HU Certificate

อาจารย์จิตรลดา พันธุ์พณาสกุล

อาจารย์จิตรลดา พันธุ์พณาสกุล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล โทร. 074-200-300 ต่อ 126 eMail : jitlada@hu.ac.th

อาจารย์ณธัชสร จุติสงขลา

รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล Tel. 074-200-300 ต่อ 320 eMail : nathatsorn@hu.ac.th

อาจารย์กรกมล ซุ้นสุวรรณ

อาจารย์กรกมล ซุ้นสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและการเรียนรู้ดิจิทัล โทร. 074-200-322 eMail : konkamol@hu.ac.th

อาจารย์ชิตพล เอกสายธาร

อาจารย์ชิตพล เอกสายธาร อาจารย์ประจำงานเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัล โทร. 074-200-322 eMail : chittaphon@hu.ac.th

นางสาวการะเกด กองสวัสดิ์

นางสาวการะเกด กองสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่งานผลิตสื่อและนวัตกรรม โทร. 074-200-322 eMail : karaket@hu.ac.th

นายสุกีพลี โต๊ะแม

นายสุกีพลี โต๊ะแม เจ้าหน้าที่งานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ โทร. 074-200-322 eMail : sukeeplee@hu.ac.th

นางสาวกอกนก จันทอิน

นางสาวกอกนก จันทอิน เจ้าหน้าที่เลขานุการและแผนงาน โทร 074-200300 ต่อ 126 eMail : korkanok_j@hu.ac.th

อาจารย์คัมภีร์ ทองพูน

อาจารย์คัมภีร์ ทองพูน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง โทร 074-200300  ต่อ 504 eMail : Kumpee@hu.ac.th