History

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับการประกาศแต่งตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานระดับศูนย์-สำนัก เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 โดยมีการยุบรวม 2 ส่วนงานเข้าด้วยกัน ได้แก่ สำนักวิยบริการ และฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีภาระกิจหลักเพื่อสรรหา พัฒนา และให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยแก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โดยสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารสุราษฏร์ธานี และอาคารสงขลา โดยแบ่งพื้นที่ ดังนี้

IMG_0712-Re14

อาคาสุราษฏร์ธานี ชั้น 2 พื้นที่บริการ ส่วนของบริการยืม–คืน, Internet zone เพื่อการค้นฐานข้อมูล,บริการถ่ายเอกสาร,บริการฐานข้อมูลออนไลน์,บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า,บริการหนังสือพิมพ์, บริการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ หนังสือภาษาไทยและหนังสือภาษาต่างประเทศ

อาคาสุราษฏร์ธานี ชั้น 3 พื้นที่บริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง, ห้องสืบค้นวิทยานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์, ห้องประชุมเล็ก, Study Room Knowledge Center และห้องเก็บหนังสือท่านพุทธทาส

อาคารสงขลา ชั้น 2 สำนักงานฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ ให้บริการจัดหาและผลิตสื่อ/นวัตกรรม/เครื่องมือเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทันสมัย และการออกแบบและจัดทำเว็บไซต์