eJournal

วารสารวิชาการ (Fulltext)

วารสารฉบับเต็มของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ


วารสารหาดใหญ่วิชาการ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


วารสารนักบริหาร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ