eDatabase

eDatabase เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ที่จัดให้บริการบนเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการ ซึ่งให้ข้อมูลตั้งแต่รายการบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม  ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา โดยแยกเป็น 2 ประเภท คือ

 

 

Main_bannerNEW0

ฐานข้อมูลที่บอกรับ
(Subscribed Online Databases)

เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่บอก รับ และจัดให้บริการบนเว็บไซต์ของสำนักวิทยบริการซึ่งให้ ข้อมูลตั้งแต่รายการบรรณานุกรมบทคัดย่อและเอกสารฉบับ เต็ม ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา

ฐานข้อมูลบริการฟรี
(Free Online Databases)

เป็นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ที่รวบรวมจัดให้บริการบนเว็บไซต์ของสำนักวิทย บริการ ซึ่งให้ข้อมูลตั้งแต่รายการบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมเนื้อหา ทุกสาขาวิชา