ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ iLearning”

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนประสานวิทยามูลนิธิ และโรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ ในหัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ iLearning”

วันที่ 2 เมษายน 2562 ณ ห้อง IDC อาคาร U Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่