ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

อาจารย์จิตรลดา พันธุ์พณาสกุล
ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
โทร. 074-200-300 ต่อ 126
eMail : jitlada@hu.ac.th

รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

อาจารย์ณธัชสร  จุติสงขลา
รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
Tel. 074-200-300 ต่อ 320
eMail : nathatsorn@hu.ac.th

ฝ่ายนวัตกรรมและการเรียนรู้ดิจิทัล

อาจารย์กรกมล ซุ้นสุวรรณ
หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมและการเรียนรู้ดิจิทัล
โทร. 074-200-322
eMail : konkamol@hu.ac.th

อาจารย์ชิตพล เอกสายธาร
อาจารย์ประจำงานเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัล
โทร. 074-200-322
eMail : chittaphon@hu.ac.th

นางสาวการะเกด กองสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่งานผลิตสื่อและนวัตกรรม
โทร. 074-200-322
eMail : karaket@hu.ac.th

นายเอกชัย แซ่พุ่น
เจ้าหน้าที่งานผลิตสื่อและนวัตกรรม
โทร. 074-200-322
eMail : eakchais@hu.ac.th

นายสุกีพลี โต๊ะแม
เจ้าหน้าที่งานออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
โทร. 074-200-322
eMail : sukeeplee@hu.ac.th

ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ และเครือข่ายดิจิทัล

อาจารย์ธัชตะวัน  ชนะกูล
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ และเครือข่ายดิจิทัล
Tel. 074-200-300 ต่อ 133,114
eMail : tuchtawan@hu.ac.th

นายอดินันท์ ตรงมะตัง
หัวหน้างานบริหารจัดการระบบเครือข่าย
Tel. 074-200-300 ต่อ 106
eMail : adinan@hu.ac.th

นายจำเริญ รอดเกลี้ยง
เจ้าหน้าที่งานบริหารจัดการระบบเครือข่าย
Tel. 074-200-300 ต่อ 106
eMail : jumreon@hu.ac.th

นางสุมาลี ยอดสี
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
Tel. 074-200-300 ต่อ 133,114
eMail : sumalee@hu.ac.th

นางสาวกันยาวีร์ ยีฮอ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
โทร. 074-200-133
eMeil : kanyawee@hu.ac.th

นางสาววริศรา จิตต์สำรวย
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
โทร 074-200-133
email waritsara_j@hu.ac.th

นายสันทัด พรหมแท่น
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
Tel. 074-200-300 ต่อ 133,114
eMail : Santad@hu.ac.th

นายกฤตยชญ์  อนุบุตร 
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
โทร 074-200-133
email krittayot@hu.ac.th

นายธรรมนคร  ด่านวัฒนา
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
โทร 074-200-133
email thummanakorn@hu.ac.th

นายเรณุวัต จุ่มธิ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาระบบสารสนเทศ
โทร 074-200-133
email renuwat_j@hu.ac.th

ฝ่ายบริหารทรัพยากรการเรียนรู้

นางจีรภา มานพศิลป์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรการเรียนรู้
โทร. 074-200-300 ต่อ 351
eMail : jeerapa@hu.ac.th

นางสาวกอกนก จันทอิน
เจ้าหน้าที่เลขานุการและแผนงาน
โทร. 074-200-300 ต่อ 126
eMail : korkanok_j@hu.ac.th

นางสาวชลาพร ผ่องศรี
เจ้าหน้าที่เลขานุการและแผนงาน
Tel. 074-200-300 ต่อ 351
eMail : chalaporn@hu.ac.th

นางสาวจิราภรณ์  ยอดขวัญ
เจ้าหน้าที่งานบริการทรัพยากรการเรียนรู้
โทร. 074-200-300 ต่อ 126
eMail : jiraporn_y@hu.ac.th

นางสาวธนวรรณ น้อยศรีอยู่
เจ้าหน้าที่งานบริการทรัพยากรการเรียนรู้
โทร. 074-200-300 ต่อ 351
eMail : thanawan@hu.ac.th